Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Zakázky jako šance i pro dlouhodobě nezaměstnané

Tisk E-mail

V Přerově, Havířově, Děčíně i v řadě dalších měst a obcí, s nimiž spolupracuje Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, čekají na první zevrubnější zkušenosti statutárního města Most s praktickou aplikací zaměstnávání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob jako podmínky v zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky.

Diskuse o veřejných zakázkách se dosud spíše vede o tom, jak zajistit jejich transparentnost a kterak co nejlépe ohlídat nakládání s veřejnými prostředky. Méně se zdůrazňuje, že města a obce často prostřednictvím veřejných zakázek vydávají nemalý objem veřejných prostředků, a bývají tak v pozici silného zadavatele, který si může diktovat také podmínky. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) umožňuje zadavateli na základě § 44, odst. 10 (před novelou zákona ze 4. 8. 2011 šlo o odst. 8) uvést v zadávacích podmínkách rovněž požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, mj. také v oblasti zaměstnanosti. Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) proto radnicím, které se potýkají s vysokým počtem osob závislých na sociálních dávkách v hmotné nouzi, osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučeným ohrožených - zpravidla v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti, doporučuje ve smyslu § 44 ZVZ požadovat po uchazečích o veřejnou zakázku, aby mezi pracovníky zajišťujícími její realizaci bylo alespoň 10 % osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných (viz dolní rámeček).

Bourací práce, demolice, terénní úpravy...

Míra nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 ve městě Most činila 13,93 % (v okrese Most pak 15,7 %, v Ústeckém kraji 12,3 % a v celé ČR 8,02 %). Jak uvedl Ing. František Jirásek, vedoucí oddělení rozvojových zón odboru rozvoje a územního plánu mosteckého magistrátu, ve městě výše uvedenou zvláštní podmínku ve vztahu k dlouhodobě nezaměstnaným zatím uplatnili u čtyř zakázek vypsaných na rekonstrukce panelových domů v sídlišti Chanov.

"Z hlediska udržitelnosti investic je vhodné, aby se do oprav a rekonstrukcí deprivovaných zón aktivně zapojovali jejich obyvatelé, nehledě na to, že tento postup vede ke snižování místní nezaměstnanosti. Bereme to jako pilotní projekt, který ukáže, zda tuto zvláštní podmínku budeme uplatňovat i u našich dalších veřejných zakázek, případně, zda ji natrvalo zapracujeme do interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most," řekl Ing. František Jirásek.

V Mostě předběžně zvažují využití této podmínky u veřejných zakázek na stavební práce, zejména budou-li předmětem díla bourací práce, demolice, terénní úpravy apod. Tedy práce, které mohou vykonávat i nezaměstnaní se základním či s nedokončeným základním vzděláním. Uplatnění však takto najdou i nezaměstnaní řemeslníci. Při rekonstrukci panelových domů v Chanově dosud bylo zaměstnáno (a z evidence Úřadu práce Most odepsáno) celkem šest lidí. S dalšími čtyřmi nezaměstnanými byla uzavřena dohoda o provedení práce.

Když se nelze vyhnout výpovědi

Ing. František Jirásek přiznal, že před zahájením rekonstrukcí panovaly určité obavy, zda všichni dlouhodobě nezaměstnaní, kteří díky zvláštní podmínce budou realizátorem zakázky přijati do stálého pracovního poměru, si své místo opravdu udrží. »Avšak zatím jen jeden z nich smlouvu nedodržel. Byl však vzápětí nahrazen, neboť se okamžitě hlásilo dalších pět desítek dlouhodobě nezaměstnaných lidí z Chanova.

Přesto by takové propuštění mohlo být porušením smlouvy uzavřené dodavatelem s městem. "Okolnosti porušení smlouvy byly nahlášeny na Úřad práce Most a samozřejmě na odbor sociálních věcí magistrátu. Podmínky porušení smlouvy vyhodnotí úřad práce a pak zašle rozhodnutí o nápravě na magistrátní odbor sociálních věcí," vysvětlil Ing. František Jirásek.

Ředitelka Úřadu práce Most Mgr. Ivana Soukupová poznamenala, že úřad nerozlišuje mezi »běžnými« zaměstnavateli a zaměstnavateli, kteří jsou realizátory veřejných zakázek, jež byly podmíněny zaměstnáním dlouhodobě nezaměstnaných. "Na pracovní místa zadaná zaměstnavatelem do naší databáze doporučujeme uchazeče podle tohoto jejich zadání. Obrátí-li se na nás zaměstnavatel se žádostí o zprostředkování dalších uchazečů, protože mu některý zaměstnanec ukončil pracovní poměr, samozřejmě jsme připraveni vytipovat další vhodné uchazeče. Pravda, určitá časová prodleva při tom může vzniknout," připustila Mgr. Ivana Soukupová.

Město Most by také rádo upřednostnilo zaměstnávání obyvatel Chanova. Jenže kvůli nutnosti dodržet podmínku rovného zacházení a zákaz diskriminace (§ 6 ZVZ) nemůže určit konkrétní lokalitu, z níž by měli být pracovníci najímáni. Proto z deseti dlouhodobě nezaměstnaných, jež realizátoři zakázek přijali, pouze sedm je přímo z Chanova, zbývající pocházejí z jiných částí Mostu i okolních obcí. Město chce tuto problematiku dále konzultovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).

Agentura je připravena pomoci

"Při přesvědčování obcí bývá hlavní překážkou jejich počáteční nedůvěra, je-li tento postup v souladu s ZVZ a nebude-li znamenat navýšení administrativní zátěže," připomněla Alena Zieglerová, vedoucí expertního oddělení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Vysvětveřejné lila však, že administrativní zátěž naroste pouze přidáním jedné přílohy k zadávací dokumentaci - čestného prohlášení, jež firmy vyplní a podepíší. Další administrativa je pak spojena s prokazováním splnění podmínky pomocí jednoho razítka úřadu práce dokládajícího, že vybraní pracovníci byli před svým nástupem k vítězné firmě dlouhodobě nezaměstnaní. Vlastní proces posuzování a hodnocení nabídek není nijak dotčen, neboť podmínka platí pro všechny stejně, a není tak předmětem hodnocení.

"Někde se rovněž obávají reakcí veřejnosti. Zejména tam, kde je obecně vysoká nezaměstnanost, bývá toto opatření spojováno s podezřením, zda nejde o zvýhodňování určité skupiny obyvatel na úkor jiných, kteří budou kvůli tomu propuštěni. Tyto obavy lze však rozptýlit, neboť postup je plně v souladu se ZVZ, což nám potvrdil i ÚHOS," konstatovala Alena Zieglerová.

Upozornila i na to, že při sociálně odpovědném zadávání veřejných zakázek je Agentura připravena pomoci obcím konzultacemi. Cennou pomůckou pro radnice určitě bude také brožura Podmínka zaměstnávání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách, která je ke stažení na www.socialni-zaclenovani.cz v sekci Zaměstnanost.

***

Na základě čeho a jak postupovat?

* Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Část druhá: Zadávací řízení; Hlava IV:
Zadávací dokumentace a technické podmínky § 44, odst. 10: Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí. Podmínku je nutné uvést do zadávací dokumentace a do smlouvy uzavírané s dodavatelem jako »zvláštní podmínku zadavatele«. jde o absolutní podmínku závaznou pro každého uchazeče, nikoliv o hodnoticí kritérium.

* Zvláštní podmínka na plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci.
Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců. Podmínku dodavatel splní, pokud tyto osoby prokazatelně ukončí evidenci na úřadě práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu s dodavatelem. Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče o tom, že nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme do pracovního poměru či na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob (viz příloha č. ...). Vítězný uchazeč o zakázku před podpisem smlouvy předloží seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet.

Ivan Ryšavý

Článek byl publikován v listopadovém vydání časopisu Moderní obec.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>