Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Výzkum rizikových faktorů souvisejících se sociálně vyloučenými lokalitami v Přerově

Tisk E-mail

Přerov Přerov
Výzkum rizikových faktorů souvisejících s existencí sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Přerově zpracovali pro Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády výzkumníci společnosti SocioFactor s. r. o. Daniel Topinka a Klára Janoušková. Impulsem k vypracování výzkumu byly sílící xenofobní tendence extremistů a aktivity neonacistických skupin poukazujících na problematiku sociálního vyloučení v Přerově v dubnu 2009.

Cílem výzkumu bylo zmapování romských sociálně vyloučených lokalit v Přerově s důrazem na oblasti, které jsou, z hlediska sociálního vyloučení vnímány jako nejrizikovější. Pro hlubší prozkoumání bylo vytipováno pět rizikových oblastí: podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách; finanční strategie obyvatel sociálně vyloučených lokalit; podoba bydlení v sociálně vyloučených lokalitách; kriminalita jako adaptační strategie na situaci sociálního vyloučení a důsledky sociálního vyloučení ve vzdělávacím procesu.

Vzhledem k tématům byla zvolena kombinace několika výzkumných technik, které byly v rámci šetření kombinovány. Těmi hlavními byly individuální polostrukturované rozhovory s experty, mentální mapování, focus groups, etnografické pozorování, nestrukturované rozhovory s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a analýza dokumentů. Kombinace metod umožnila tzv. triangulaci, tedy kontrolu pravdivosti zjištění z více zdrojů, a tím ošetřila validitu získaných informací.

Výsledky výzkumu prezentujeme ve čtyřech tematických celcích. Prvním je identifikace sociálně vyloučených lokalit ve městě Přerově. Po něm následuje popis diverzity lokalit. Třetí téma pojednává o soužití obyvatel sociálně vyloučených lokalit s majoritní společností. Čtvrtým celkem jsou rizikové oblasti sociálního vyloučení. Ty obsahují problematiku závislostí, finančních strategií, bydlení, kriminality a důsledků sociálního vyloučení ve vzdělávání. Jednotlivá témata jsou představena ve shodné struktuře – uvedení do tématu a zpracování dostupných sekundárních dat, interpretace obyvatel sociálně vyloučených lokalit, interpretace „systémových" aktérů a shrnutí za každou část.

Výzkum také reflektuje historické pozadí příchozích Romů, jejich přítomnost a evoluci sociálního problému v čase (vznik sociálně vyloučených lokalit a jejich diferenciace), který se v Přerově projevuje zejména v oblasti soužití. Součástí výzkumu je diskurzivní analýza místních médií.

Výzkum byl realizován od poloviny července do konce září roku 2009.

Výzkum ke stažení:

- Výzkum rizikových faktorů souvisejících s existencí sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Přerově (Topinka, D.; Janoušková, K., SocioFactor, s.r.o., 2009) – shrnutí výzkumné zprávy

- Výzkum rizikových faktorů souvisejících s existencí sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Přerově (Topinka, D.; Janoušková, K., SocioFactor, s.r.o., 2009) – výzkumná zpráva


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>