Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Opatření k realizaci

K hlavním překážkám zvyšování kvality života v sociálně vyloučených lokalitách patří provázanost sociálních a zdravotních problémů. Zdravotní ohrožení souvisí zejména s rizikovým způsobem života, nízkou informovaností o zdravém životním stylu, významu prevence, o systému zdravotní péče a také s její…
Před obce jsou zákonem č. 128/2000 Sb. stavěny dvě povinnosti, které jsou v praxi zakoušeny jako vzájemně si odporující. Jednak se od obcí očekává, aby v souladu s místními zvyklostmi vytvářely podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, mezi něž na…
Formulace koncepce obecní bytové politiky (či její dílčí části) by měla vycházet z důkladné znalosti místní situace a trendů v oblasti bydlení. Takové informace mohou zprostředkovat odborné analýzy, jež mohou být – v závislosti na zadání – zaměřeny různým způsobem.…
Zavedení pozice zdravotně-sociálního pomocníka v rámci sociální služby terénní programy je jedním z opatření, jehož zavedení doporučuje připravovaná Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Návrh opatření vychází z ověřené a funkční praxe zdravotně-sociálních pomocníků, kteří zajišťují zdravotní prevenci v sociálně vyloučených…
Projekt „Systém včasné intervence a Tým pro děti a mládež" (dále SVI a TDM) pochází z dílny odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a využívá stávající legislativu a existující strukturu institucí veřejné správy. Cílem SVI je nastavení efektivní spolupráce mezi institucemi,…
Metoda case managementu (CM) jako nástroj zefektivnění týmové práce na řešení problému klienta je často využíván i při práci s rodinami a dětmi.Podrobnosti o tom, jak nástroj case managementu využít, najdete v sekci Sociální služby.
«ZačátekPředchozí1234567DalšíKonec»
Strana 1 z 7

Magdalena Opletalová

expertka pro oblast bydlení
tel.: 234 062 407
mail: opletalova.magdalena@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města (včetně podpory zavádění prostupného bydlení).

Účel prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet. Prostřednictvím zavedení systému prostupného bydlení dochází i ke zvyšování šancí osob usilujících o integraci, aby se vymanily z prostředí, které nechtějí obývat. Systém prostupného bydlení také tím, že zohledňuje individuální volby a schopnosti nájemníků, vede k sociální a prostorové diferenciaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit//]]>