Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Videomedailony z Agentury: Velké Hamry – Co je to situační analýza?

Tisk E-mail

Praha, 24.2.2014 – Další z medailonů představuje jak ve Velkých Hamrech vznikal výzkum s názvem Situační analýza, který Agentura nechává zpracovat pro každé město či obec, se kterým spolupracuje.

 CO JE SITUAČNÍ ANALÝZA?

Situační analýza je podrobný výzkum, který shrnuje stav lokality a potřeby jejích obyvatel v oblastech bydlení, vzdělávání, zaměstnání apod. Tyto analýzy tvoří nepostradatelný základ pro následující práci členů Lokálních partnerství, která Agentura v místech, se kterými spolupracuje, zakládá. Jádrem práce Lokálního partnerství je příprava strategického plánu sociálního začleňování. Zpracování situační analýzy je součástí veřejné zakázky, která je vyhlášena pro každé místo, se kterým Agentura začne spolupracovat. Analýzy zpracovávají výzkumné společnosti, akademická pracoviště i jednotliví výzkumníci se zájmem o toto téma.

SITUAČNÍ ANALÝZA VELKÝCH HAMRŮ

Velké Hamry jsou jednou ze 17 obcí, se kterými Agentura začala spolupracovat v roce 2013. Situační analýza zpracovaná pro Velké Hamry měla za cíl zmapovat výchozí situaci, identifikovat zdejší sociálně vyloučené lokality a osoby ohrožené sociálním vyloučením, popsat oblasti, v nichž je nutná intervence, a získat podklady pro budoucí projekty, které přinesou finance na řešení problémů. Výzkumníci, kteří analýzu zpracovávali, provedli tzv. desk research (získávali a zpracovávali data od institucí, jako je příslušný úřad práce, evidence obyvatel, OSPOD, PČR, škol apod) a vedli celkem 32 polostrukturovaných rozhovorů s obyvateli vyloučených lokalit, osobami ohroženými sociálním vyloučením a romskými obyvateli Velkých Hamrů a okolních obcí. Výběru respondentů předcházely rozhovory se zástupci institucí (pracovnice OSPOD, pracovník technických služeb a starosta Velkých Hamrů).

Většinu znaků sociálně vyloučené lokality nese v obci objekt č. p. 592 (Mezivodí). Jeho vlastníkem je soukromá osoba, která do domu dlouhodobě neinvestuje, jako hlavní důvod uvádí dluhy na nájemném. Dům je celkově ve velmi špatném technickém stavu, a to jak společné prostory, tak i jednotlivé bytové jednotky. Majitel s nájemníky prakticky nekomunikuje, vše řeší pověřený správce.

Kromě tohoto objektu analýza podrobně popisuje celkovou situaci lidí, kteří zde žijí v podmínkách sociálního vyloučení, nebo jsou jím ohroženi. Popisuje mimo jiné infrastrukturu v sociálně vyloučených lokalitách, veřejný prostor, kapacity poskytovatelů veřejných a sociálních služeb a jejich dostupnost, možnosti trávení volného času. Z dalších sociodemografických charakteristik analýza uvádí: ekonomickou aktivitu obyvatel vyloučených lokalit, vzdělanostní strukturu, počty a velikost domácností nebo etnickou strukturu.

Podrobněji se pak analýza věnuje podobě a kvalitě bydlení (uvádí formy bydlení, ve kterých žijí sociálně vyloučení lidé, ceny bydlení, vlastnictví, stav domů a jejich vybavenost, rozbor bytové politiky a pravidel přidělování bytů, možnosti alternativního bydlení pro sociálně vyloučené, reálnost jejich získání), zadlužení (výše zadlužení obyvatel, počty dlužníků a domácností dlužících na nájemném, splátkové kalendáře, posílání plateb na účet majitele, institut zvláštního příjemce), zaměstnanosti (pracovní příležitosti pro nízkopříjmové obyvatele, struktura uchazečů o práci a nezaměstnanost za poslední tři roky, možnost získat práci z pohledu výzkumníků i lidí samotných). Analýza popisuje i sociální služby a jiné podpůrné aktivity v obci.

Podrobně je zmapována i oblast vzdělávání (dostupnost škol, podíl romských žáků a podíl žáků z vyloučených lokalit a na jednotlivých základních školách, předčasné ukončování docházky, přechody na střední školy a úspěšnost na nich). Analýza sleduje i práci s rodinami a oblast bezpečnosti.

Součástí analýzy je i specifická studie, která se podrobněji zaměřuje na proces migrace do a z Velkých Hamrů. Kromě jiných zjištění uvádí, že převážná část sociálně znevýhodněných obyvatel, která bydlí či bydlela ve Velkých Hamrech, neopouští tanvaldský region. Většina rodin má také v regionu kořeny.

Celou Situační analýzu o Velkých Hamrech si můžete stáhnout zde:

- Situační analýza Velké Hamry (Štěpánková, H., Kryl, M.,Radostný, L., 2013)

Další situační analýzy ke stažení:

- Situační analýza Frýdek-Místek (VÚPSV, 2013)

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>