Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Popis problematiky

Jedním z nejviditelnějších efektů sociálního vylučování je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita domovního a bytového fondu, nevyhovující infrastruktura, funkční nepropojenost s širším urbanistickým celkem obce a to, že jejich obyvatelé mají z různých důvodů ztížené šance na úspěšné a dlouhodobé zapojení se do formálního trhu práce. Mezi největší problémy, s nimiž se v sociálně vyloučených lokalitách setkáváme, patří stáří a kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez nájemních smluv, nedostatečná právní ochrana nájemníků a špatně vymahatelné pohledávky majitelů bytového fondu.

Mezi kroky, které je potřeba v oblasti bytových politik obcí učinit, patří zpracování koncepcí rozvoje a udržitelnosti bytových politik obcí. Takovéto bytové politiky obcí by měly mimo jiné usilovat o zvýšení kvalitního a finančně dostupného bytového fondu pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, vytvoření systému prostupného bydlení, zvýšení vymahatelnosti nájemného, posílení prostředků ochrany a pomoci nájemníkům ve vztahu k poskytovatelům nájemného bydlení a ubytování, revitalizaci lokalit obývaných ve vysoké koncentraci osobami vystavených procesům sociálního vylučování.

Při formulaci představy o cílovém žádoucím stavu, ke kterému by bytové koncepce obcí měly směrovat, vycházíme z porozumění odpovědnosti obce, jak ho formuluje kancelář Veřejného ochránce práv. Podle tohoto právního názoru souvisí se statusem obce jako veřejnoprávní korporace mimo jiné povinnosti samosprávy vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., který v §35 odst. 2 stanoví, že do samostatné působnosti obce náleží mimo jiné uspokojování potřeby bydlení občanů obce, a to v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi.

Z uvedeného vyplývá, že:

  1. obec sice podle zákona o obcích vykonává působnost v oblasti péče o bytové potřeby svých občanů;
  2. zákon však obci neukládá povinnost zajistit důstojné nebo vhodné ubytování pro všechny své občany;
  3. obec by se měla v souladu s místními podmínkami zabývat řešením bytové situace svých občanů;
  4. obec však nemá přímo zákonnou povinnost vyřešit každou konkrétní situaci;
  5. působnost obce je omezena pouze na občany obce, tedy zjednodušeně osoby, které mají v obci trvalý pobyt.

Podle veřejného ochránce práv je důležité si uvědomit, že na tvorbě oněch místních předpokladů (v souladu s nimiž má obec uspokojovat potřeby bydlení občanů obce) se podílí především sama obec. Případná argumentace, že místní předpoklady nedovolují obci naplňovat funkci uspokojování potřeby bydlení občanů požadovanou po obcích zákonem, nemůže ospravedlnit nečinnost místních samospráv v této věci.

Opatření k realizaci

Následující sekce Vám představí konkrétní kroky, jak v bytové koncepci vaší obce zohlednit priority péče o urbanistický rozvoj obce, odpovědné správy domovního a bytového fondu a provázání bytových a sociálních politik takovým způsobem, aby přijatá opatření snižovala rizika sociálního vyloučení.

Jednotlivá představená opatření reagují vždy na konkrétní specifickou situaci v dané obci (velikost a kvalita bytového fondu, jeho dostupnost, působení poskytovatelů sociálních služeb na území obce) a jejich přenos do jiných obcí musí vždy zohledňovat konkrétní lokální podmínky.
Funkčnost těchto modelů lze ověřit i v rámci výzkumné studie. Ta může například pomoci obci navrhnout nejvhodnější systém zpřístupnění, využití či rozšíření bytového fondu v součinnosti s dalšími aktéry nebo prozkoumat možnosti změny dynamiky bydlení v obci.

Magdalena Opletalová

expertka pro oblast bydlení
tel.: 234 062 407
mail: opletalova.magdalena@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města (včetně podpory zavádění prostupného bydlení).

Účel prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet. Prostřednictvím zavedení systému prostupného bydlení dochází i ke zvyšování šancí osob usilujících o integraci, aby se vymanily z prostředí, které nechtějí obývat. Systém prostupného bydlení také tím, že zohledňuje individuální volby a schopnosti nájemníků, vede k sociální a prostorové diferenciaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit


Aktuality


//]]>