Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Tisk E-mail


Otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) je vhodné zejména tam, kde se vyskytují sociálně vyloučené lokality s bezprizorními dětmi a mládeží, kteří nevhodně tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných krádeží či kriminality.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální službou, jejímiž uživateli jsou děti od 6 do 26 let věku. NZDM může být specializováno na určitou věkovou skupinu a nemusí obsáhnout tuto věkovou kategorii v celé šíři. NZDM tvoří cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Intenzivní spolupráce s bezprizorními sociálně vyloučenými dětmi a mládeží, ovlivňování jejich hodnot a orientace vede k prevenci sociopatologie Odborní pracovníci, hosté přednášek a besed slouží jako identifikační vzory, které mohou klienti následovat a být inspirací pro jejich život. Vhodná náplň NZDM je podnětem pro jejich volný čas a orientaci v životě.

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM) jsou zřizovány na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, jejich činnost podléhá vysokým nárokům na kvalitu a následné kontrole. V zařízení pracují odborní pracovníci, zpravidla s vysokoškolským vzděláním, kteří  děti a mládež motivují formou skupinové a individuální práce ke změně nebo zlepšení jejich postojů k životním otázkám. V klubu platí pravidla, která zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu. Sociální službu může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace. Pro obec i organizace, které chtějí poskytovat sociální služby, platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Přínos NZDM:
- prevence kriminality,
- prevence sociálního selhávání ve společnosti,
- naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí,
- motivace ke vzdělávání,
- zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce,
- zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcích.

Témata klubu: rodinné vztahy, partnerské vztahy, bezpečný sex, vrstevnické vztahy, vstup do učiliště, na střední školu, šikana, příprava na hledání a získání zaměstnání, vstup do zaměstnání, udržení si práce, hospodaření s penězi,  závislosti (alkohol, drogy, gambling), zvyšování právního povědomí, sportovní aktivity, hudební kroužek a další volnočasové aktivity, poskytnutí informací vyplývající z povinnosti poskytovat základní sociální poradenství.

Příklad 

Nízkoprahové zažízení pro děti a mládež - Farní charita Roudnice nad Labem

Nízkoprahové zařízení v Roudnici nad Labem, který zde provozuje Charita Roudnice nad Labem, se zaměřuje na děti, mládež a mladé dospělé ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí v méně podnětném prostředí , převážně ze sociálně slabých romských rodin. Nabízí jim možnost pravidelně docházet do klubu pro mladší (ten je otevřený každý pracovní den od 13 do 17 hodin) a pro starší (otevřený každý pracovní den od 17 do 20 hodin). Kluby nabízí příchozím výchovné, vzdělávací i aktivizační služby jako například výuku práce na počítači a s internetem, doučování, besedy a přednášky. Děti a mladí se mohou věnovat sportovním a společenským hrám, při klubu působí taneční skupina Benga čhaja nebo hudební kapela – Benga čhavore. Dalšími programy jsou například výtvarné aktivity, výuka hry na flétnu nebo vaření a pečení. Děti se mohou obrátit na pracovníky klubu i s prosbou o pomoc při jednání ve škole, na úřadu nebo s lékaři, nebo o pomoc při řešení různých osobních nebo rodinných problému. Pro návštěvníky klubu také vychází každý čtvrt rok Občasník Sandál, který informuje o aktivitách v zařízení.

Další nízkoprahová zařízení pro děti a mládež úspěšně fungují například na následujících místech:

- Brno – NZDM Ratolest
- Ostrava – NZDM Centrom
- Liberec – NZDM Člověk v tísni, o.p.s.

Praktické informace o fungování nízkorahových zařízení najdete i na stránce www.streetwork.cz.

 

Zdroje financování

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež lze zřídit a financovat z následujících dotačních titulů:

- dotace MPSV na poskytování sociálních služeb

- OPLZZ, Výzva č. 55 k předkládání individuálních projektů zaměřených na integraci příslušníků romských lokalit

- OPLZZ, Výzva č. 19 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit: číslo globálního projektu: CZ.1.04/3.2.01

- Výzva IOPu 3.1b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

- OPLZZ, 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Komunitní plány obcí spolupracujících s ASZ//]]>