Týmy pro děti a mládež a systém včasné intervence

Tisk


Projekt „Systém včasné intervence a Tým pro děti a mládež" (dále SVI a TDM) pochází z dílny odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a využívá stávající legislativu a existující strukturu institucí veřejné správy. Cílem SVI je nastavení efektivní spolupráce mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Spolupráce je podpořena jednotným informačním prostředím a propracovaným mechanismem spolupráce. Na lokální i republikové úrovni je SVI řízen řídícím výborem.

V současné době přechází SVI včetně modelu TDM do správy ministerstva práce asociálních věcí a bude očekává se rozšíření systému po celém území ČR. Týmy pro děti a mládež po stanovení optimální právní a organizační formy budou vytvořeny na úrovni obcí s rozšířenou působností. Těmto základním týmům budou z důvodu koordinace nadřazeny Krajské Týmy pro děti a mládež a Národní řídící tým SVI.

Tři pilíře SVI:

1. Tým pro mládež
– tvoří ho zástupci OSPOD, Policie ČR, justiční orgány (soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR), obecní policie, úřady práce, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace. Tým koordinuje činnost v lokalitě a vytváří podmínky pro efektivní práci s dětmi a jejich rodinami.
2. Společný informační systém spravovaný místně příslušným OSPOD
3. Konkrétní praktická opatření, která tvoří samotný proces pomoci a intervence

/Zdroj: www.mvcr.cz/clanek/seznamte-se-odbor-prevence-kriminality.aspx/

Tým pro děti a mládež

Účelem Týmu pro děti a mládež na úrovni obcí z rozšířenou působností je mapovat sociopatologické jevy v regionu a vytvářet opatření k jejich prevenci či nápravě. Cílovou skupinou jsou děti a mladiství jako pachatelé i jako oběť. Tým zřizuje a řídí OSPOD.

Účastníci TDM tvoří zástupci:
- OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí - dále také „OSPOD")
- probační a mediační služby ČR
- Policie ČR (specialista na mládež SKPV i pracovník místního oddělení)
- obecní policie
- soudu
- státního zastupitelství (státní zástupce se specializací děti a mládež)
- školy
- pedagogicko-psychologické poradny
- střediska výchovné péče
- školský metodik prevence
- zdravotnictví
- sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS)
- terénních programů
- dalších neziskových organizací v přímé práci s ohroženou rodinou
- nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Pozn.: Toto složení je minimální, tzn. že dle místních podmínek a potřeb může být tým rozšířen o další členy - např. zástupce škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, úřadu práce apod.

Činnosti a cíle Týmů pro mládež jsou:

- monitorovat problémy v regionu,
- operativně řešit vzniklé problémy v regionu,
- koordinovat aktivity subjektů péče o ohrožené děti na místní úrovni (propojenost, návaznost opatření činností, služeb),
- vytvořit strategii ochrany ohrožených dětí a mládeže v regionu,
- vytvářet modelové postupy specifických situací a ověřovat jejich dopad,
- optimalizovat nabídku sociálních služeb, upravit poskytování stávajících služeb potřebám klientů, iniciovat vznik služeb a programů a vytvářet jednotný tlak na samosprávu či kraj za účelem zřízení nových služeb (např. nízkoprahové zařízení, SAS pro rodiny s dětmi, služby SVP, akreditované programy PMS)
- postupy upravovat na základě opakujících se rysů z případových konferencích a jiné zkušenosti,
- vzdělávat se v nových přístupech: vzájemně sdílet informace a zkušenosti mezi odborníky.

Příklady témat k řešení: prevence záškoláctví, výskyt drog, kriminalita a sociopatologické jevy u mládeže, podávání alkoholických nápojů nezletilým, součinnost 2 a více subjektů při výkonu práce (např. výkon předběžného opatření, soudního dohledu nad nezletilým) alternativní výchovná a trestní opatření, volnočasové aktivity dětí, preventivní programy na školách, hygienická opatření v oblasti (výskyt žloutenky, vší), ovlivňovat vznik sociálního bydlení pro rodiny s dětmi aj.

Příklad

Města realizující projekt Tým pro děti a mládež: Cheb, Náchod, Sokolov.

Městká policie Sokolov iniciovala vznik interdisciplinárního týmu Sokolov, který ve svém širokém záběru se bude zabývat dětmi a rizikovou mládeží a nejen konkrétně situace řešit , ale bude navrhovat i koncepční řešení, které doporučí k jednotnému postupu organizacím, kteří s touto cílovou skupinou pracují. Konečná podoba Týmu se připavuje, fakticky však tým pracuje již několik měsíců

Města realizující pilotní projekt SVI:
Svitavy, Nový Jičín, Ostrava, Mělník, Hradec Králové, Olomouc, Šumperk, MČ Praha 2, Náchod, Třebíč

Zdroje financování

Vytvoření Týmů pro mládež zpravidla nevyžadují žádné přímé finanční náklady.
Na začátek