Aktuality

Prostupné zaměstnávání pomáhá řešit zaměstnanost v sociálně vyloučených lokalitách

Tisk

Praha, 2. 11. 2018 - Díky prostupnému zaměstnávání se daří nacházet pracovní uplatnění lidem stojícím před celým souborem problémů. Tito lidé postupně získávají zkušenosti a návyky pevně spojené s uplatněním na legálním trhu práce, a mohou tak začít překonávat životní překážky jako je zadluženost, zdravotní obtíže a podobně.

„V prostupném zaměstnávání je úspěšnost získání pracovního uplatnění na volném trhu práce až 30 %. Úspěch nezávisí jen na motivaci a schopnostech nezaměstnaného, ale také na dobré spolupráci mezi partnery (Úřad práce, neziskové organizace, popř. ASZ a další aktéři), společné koordinaci, síťování a podpoře zaměstnavatelů," uvádí expert Agentury pro sociální začleňování Robert Herák.

Současná aktivní politika zaměstnanosti využívá především veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace. Žádný z těchto nástrojů však systematicky nepracuje na tom, aby se lidé dostali na volný trh práce a dokázali se na něm udržet. Chybí provázanost využívání těchto nástrojů.

Právě projekty prostupného zaměstnávání nabízejí komplexní podporu. A aby byly účinné, musejí být doprovázeny komplexními poradenskými službami, motivačními aktivitami, rekvalifikacemi, pracovní asistencí, podpůrnými službami typu dluhové poradenství apod. Lidé si musejí budovat nebo obnovovat pracovní návyky, dovednosti a kompetence, zacvičit se.

Pilotní ověřování prostupného zaměstnávání v Olomouckém kraji ukázalo, že po ukončení úspěšně pracovalo 39 % lidí. Výsledek vyústil v Regionální individuální projekt krajské pobočky Úřadu práce ČR Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji.

Zhruba půl roku funguje obdobný projekt také v Brně, kde díky němu získalo práci na volném trhu již 46 lidí. Celkem je projektů zabývajících se prostupným zaměstnáváním již několik desítek a zbývá jen, aby se tyto zkušenosti promítaly i do běžného chodu úřadů práce. Lidí, kteří jsou v evidenci úřadu déle než 5 měsíců, je více než 110 tisíc.

Prostor pro další rozvoj prostupného zaměstnávání zde tedy rozhodně je. „I přes současnou nízkou průměrnou nezaměstnanost existují v České republice oblasti, kde je situace dost odlišná. Například okres Karviná má 6 uchazečů o jedno volné pracovní místo, Ústí nad Labem 3,9 a Most 2,9. „V těchto místech je pro některé skupiny obyvatel nesmírně obtížné nalézt pracovní uplatnění. Již jedno znevýhodnění snižuje šanci obstát v konkurenci na pracovním trhu," říká Robert Herák.

V rámci prostupného zaměstnávání se s nezaměstnanými pracuje v několika krocích. V úvodní fázi je nutné člověka zorientovat na trhu práce a detailně vysvětlit celý systém. Důležité je zajistit dluhové a dávkové poradenství.

Dalším krok spočívá v krátkodobém (ideálně tříměsíčním) aktivizačním opatření, které ještě není plnohodnotným zaměstnáním. Například práce na zkoušku, veřejná služba, tréninkové pracovní místo.

Ve třetí fázi dostane klient nabídku dotovaného zaměstnání, například veřejně prospěšné práce, společensky účelné pracovní místo, zaměstnání v sociálním podniku. Stále ještě se jedná o dotované místo ale už na otevřeném trhu práce a na plný úvazek. V případě potřeby je vhodná i rekvalifikace nebo obdobný nástroj na zajištění znalostí a dovedností potřebných pro dané pracovní místo.

Poslední fázi představuje zaměstnání na otevřeném trhu práce. To je kritický bod. Výraznou roli zde mají mentoři, kteří pomáhají překlenout zkušební dobu a adaptovat se na nové podmínky. Vysvětlují pracovní postupy, pomáhají předcházet konfliktům mezi zaměstnavatelem a novým zaměstnancem.

Během celého procesu jsou k dispozici sociální pracovníci, kteří zajišťují poradenství, asistenci a doprovodné služby, které mohou zajistit, aby člověk na volném trhu práce obstál.

Prostupné zaměstnávání je tedy typickým příkladem situace výhodné pro obě strany. „Zaměstnavatelé nekupují zajíce v pytli. Vědí, že klienti už mají za sebou pracovní zkušenost, mají potvrzeno, že zvládli nároky na ně kladené. A že si budou moci ověřit jejich schopnosti ve zkušebním období. Právě proto je zde tolik důležitá také dotace na mzdu a zároveň mentorská práce. Zaměstnavatelé lidem dají šanci, aniž by riskovali," uzavírá Robert Herák z Agentury pro sociální začleňování.Na začátek