Aktuality

Velké Hamry chtějí stabilizovat problémovou migraci

Tisk

Město Velké Hamry je situováno na severu Čech v Libereckém kraji a má kolem dvou a půl tisíce obyvatel.

Velké Hamry chtějí především poskytovat pomoc svým občanům. Proto chtějí stabilizovat migraci problémových obyvatel a přenést dobrou praxi do okolních obcí.

Město se snaží, aby každá sociálně slabá rodina žijící na jeho území měla adekvátní bydlení. To by mělo korespondovat s mírou zapojení rodiny do života ve městě (pravidelná docházka do práce, vzdělávání dětí, spolupráce se sociálními pracovníky atd.). Na otázky Zpravodaje sociálního bydlení MPSV odpovídá Ing. Jaroslav Najman, starosta obce Velké Hamry.

 

Proč jste vstoupili do projektu?

Důvodů, proč obec Velké Hamry do projektu vstoupila, je více:

1) Neexistence zákona o sociálním bydlení a nutnost řešit problematiku bydlení občanů Velkých Hamrů, kteří vykazují známky sociálního vyloučení.

2) Problematiku sociálního bydlení v rámci projektu můžeme řešit podle vlastního uvážení, vlastních možností a konkrétních problémů bez nutnosti řídit se nějakým vzorem.

3) Metodická podpora ze strany MPSV a možnost řešit problém již při jeho vzniku přímo s ministerstvem a také možnost případně ovlivnit obsah zákona o sociálním bydlení.

4) Omezení nepřiměřených zisků některých poskytovatelů ubytování, kteří nabízejí nájemní smlouvy především sociálně slabým na byty ve velmi špatném stavu a za velmi vysoké nájemné. Chceme nabídnout sociálně slabým alternativu bydlení v našem městě.

Ve svém důsledku to pak povede i ke snížení dávek vyplácených na bydlení sociálně slabým. Díky analýzám, které jsou v projektu připravovány, chceme také zjistit reálné finanční možnosti cílové skupiny projektu.

5) Nastavení technických parametrů vlastního sociálního bydlení.

6) Realizací projektu se propojí aktivity města při práci se sociálně slabými či vyloučenými lidmi.

 

Co považujete ve svém vznikajícím systému sociálního bydlení za unikátní?

Za unikátní považujeme především to, že propojujeme jednotlivé oblasti podpory sociálně znevýhodněných v naší obci. To znamená, že základem je oblast bydlení, která je bezprostředně spojená se zaměstnáním (byty jsou přidělovány zároveň s povinností pracovat, přičemž nabídku práce zajišťuje město), se vzděláváním dětí a sociální a terénní prací. Požadujeme, aby rodina, jež má dostat byt v režimu sociálního bydlení, aktivně spolupracovala se sociální pracovnicí i terénní pracovnicí, a aby děti navštěvovaly řádně školu. Podmínkou přidělení bytu je i bezdlužnost vůči obci, přičemž obec umožňuje dluhy odpracovat.

Unikátní je také to, že obec se ve svých aktivitách nejen v sociálním bydlení zaměřuje především na své obyvatele. Obyvatele okolních obcí podporuje minimálně, s cílem stabilizovat migraci problémových lidí. Názor vedení obce Velké Hamry je takový, že každá obec se má postarat o své sociálně slabé či sociálně vyloučené.

 

Čeho chcete dosáhnout?

Cílem je, aby každá sociálně slabá rodina z obce měla odpovídající bydlení korespondující s mírou jejího zapojení do života v obci (pravidelná docházka do práce, vzdělávání dětí, spolupráce se sociální pracovnicí, nekonfliktní soužití s ostatními obyvateli obce, řádné užívání bytů). Chceme také sociální bydlení dobře propojit se sociální prací. Ve svém důsledku je hlavním cílem stabilizace migrace problémových obyvatel a přenos dobré praxe do okolních obcí.

 

Jaká jsou vaše doporučení?

Doporučujeme, aby se každá obec ze své iniciativy zajímala o své sociálně slabé, a to tak, aby je aktivizovala k řešení jejich situace. Může tedy například nabízet nekvalifikovaná zaměstnání, dohlížet na splácení dluhů obci, dohlížet na řádnou školní docházku, dbát na prevenci kriminality, řešit s nimi problémy exekucí a zvyšovat jejich kompetence v oblasti financí.

Dále by obec měla zajistit těmto lidem alternativu dostupného bydlení s jistou kvalitou. Obec by v žádném případě neměla dělat, že problém neexistuje a chovat se tak, aby se těchto občanů záměrně zbavovala na úkor ostatních okolních obcí.

 

 Zdroj: Zpravodaj sociálního bydlení MPSV

Rozhovor vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend", který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Na začátek