Aktuality

Zástupci Agentury pro sociální začleňování se sešli s vedením města Vsetín

Tisk

Praha, 13. 7. 2016 – Dnes od 12.30 hodin se na Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ulici uskutečnilo jednání zástupců Agentury pro sociální začleňování a vedení města Vsetín. Předmětem jednání byla spolupráce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, ke kterému město od července přistupuje.

 

Město Vsetín patří ke čtyřem lokalitám, které byly v rámci takzvané 5. vlny přihlášek vybrány ke spolupráci s vládní agenturou pro boj se sociálním vyloučením. Před oficiálním vstupem Agentury do lokality, kde první kroky vedou k podpoře propojení místních aktérů řešících sociální vyloučení, město podepisuje takzvané memorandum o spolupráci. To strvzuje závazky obou stran pro nadcházející tříleté období. Během této doby by mělo dojít ke zpracování, schválení a postupnému naplnění strategického plánu sociálního začleňování. Na společném jednání se obě strany domluvily, že během srpna 2016 vznikne k memoradnu ještě podrobný plán tříleté spolupráce vymezující její formy a klíčové úkoly.

„Město Vsetín má díky zapojení do Koordinovaného přístupu možnost získat prostředky na uskutečnění projektů na podporu sociálního začleňování. Naše vzájemná spolupráce se tak zaměří především na desegregaci a posílení sociální soudržnosti,“ říká vedoucí oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování Radka Soukupová, která na jednání zastoupila ředitele Agentury Jiránka, a dodává, že na základě předchozích jednání i závazků města uvedených v přihlášce je zřejmé, že hlavním společným úkolem bude bude zpracování městské koncepce sociálního bydlení. Dalšími oblastmi spolupráce bude také inkluizivní vzdělávání a podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených obyvatel. Prointegrační zaměření vedle Agentury budou posuzovat i jednotlivé řídící orgány, které přidělují evropské dotace na jednotlivé projektové záměry.

Aby bylo nastavení nových prointegračních opatření co nejpřínosnější, provádí Agentura na začátku spolupráce s novou lokalitou terénní výzkum. Ten pomáhá se zmapováním klíčových oblastí, na které by měly směřovat aktivity města a jeho parterů při řešení sociálního vyloučení. Ve Vsetíně začne už od srpna 2016. „Jako velmi důležitá oblast se nám čím dál častěji ukazuje i samotná komunikace sociálního začleňování. Na příkladech dobré i špatné praxe obcím a městům ukazujeme, do jaké míry může rozlišná mediální prezentace tématu sociálního vyloučení ovlivnit jeho řešení,“ doplňuje vedoucí regionálního centra Východ, Martin Navrátil, který se zítřejšího plánovaného jednání též zúčastnil.

V současné době působí Agentura ve 41 lokalitách. Celkem se jedná o více jak sto měst, obcí a městských obvodů. Agentura vyhlašuje spolupráci v takzvaných vlnách. Vyhlášení již šesté vlny proběhne v průběhu léta letošního roku. Agentura nově plánuje vyhlásit výzvu kontinuální, tedy časově neomezenou. Výzva skončí, jakmile se zapojí celkem požadovaných 70 lokalit.

Na začátek