Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Dávková turistika, hrozba nebo mýtus?

Tisk E-mail

Praha, 24. 8. 2018 - V některých českých městech se šíří informace o hromadném stěhování občanů Slovenské republiky do sociálně vyloučených lokalit v České republice (ČR) za účelem čerpání vyšších sociálních dávek. Pro tento postup se vžilo označení dávková turistika. Je však něco takového vůbec možné? Může občan jiné členské země EU (občan EU) čerpat prostředky sociální pomoci, aniž by v ČR předtím pracoval? Připravili jsme pro vás stručný přehled.

 

Sociální dávky v ČR jsou dvou typů: dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. S těmito dvěma skupinami jsou spojena odlišná pravidla pro čerpání.

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Nárok na jejich čerpání mají občané EU nejdříve po třech měsících pobytu na území ČR, s výjimkou dávky mimořádné okamžité pomoci, kterou lze poskytnout i při kratším pobytu. To ovšem platí, pouze pokud není při posouzení žádosti o dávku shledáno, že žadatel představuje neodůvodnitelnou zátěž pro systém sociální pomoci.

 

Posouzení toho, zda občan EU představuje neodůvodnitelnou zátěž systému pomoci, provádí Úřad práce podle pravidel zakotvených v § 16 zákona o pomoci v hmotné nouzi. K tomu je dle zákona používán bodový systém, který zohledňuje délku pobytu, dobu zaměstnání, dobu studia a možnost pracovního uplatnění v ČR. Pokud je žadatel z jiné členské země posouzen na základě bodového systému jako neodůvodnitelná zátěž pro systém pomoci, ztrácí povolení k pobytu a je povinen opustit území ČR.

 

Dávky státní sociální podpory

 

Mezi dávky státní sociální podpory patří příspěvek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Občané EU mají za stejných podmínek jako občané ČR nárok čerpat tyto dávky po roce nahlášeného pobytu na území ČR, v některých dále uvedených případech i dříve.

 

Občané EU pracující a současně bydlící v ČR mají nárok na příspěvek na bydlení za stejných podmínek jako občané ČR bez ohledu na délku svého pobytu.

 

Na rodičovský příspěvek má občan EU nárok, pokud v ČR pracuje, nebo pracoval bezprostředně před vznikem nároku na dávku. Pro stanovení vyměřovacího základu se použije pouze příjem, který občan EU měl v ČR před podáním žádosti o dávku.

 

Na přídavek na dítě má, při splnění ostatních podmínek, domácnost občana EU nárok vždy, pokud tento občan v ČR pracuje, i kdyby dítě bydlelo v jiném členském státě. Pokud členové domácnosti pracují v různých státech EU, uplatní se kolizní pravidla, která stanovují v jaké zemi má být příspěvek vyplácen.

 

Nezaměstnaní občané EU pobývající v ČR kratší dobu než jeden rok mohou mít nárok na rodičovský příspěvek a na přídavek na dítě, pokud mají v ČR bydliště dle definice používané v nařízeních EU. Bydliště je v tomto případě definováno jako „obvyklé bydliště“, tedy země, kde má osoba nebo domácnost ve zvyku pobývat. V případě, že občan EU podá žádost o tyto dávky v ČR a Úřad práce dospěje k závěru, že nárok nemá, neboť má bydliště v jiném členském státě, postoupí žádost tomuto členskému státu.

Nárok na porodné mají občané EU vždy až po roce nahlášeného pobytu na území ČR.

 

Přehled relevantních právních předpisů:

zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR,

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

Smlouva o fungování Evropské unie,

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení


Dávky pomoci v hmotné nouzi

příspěvek na živobytí

doplatek na bydlení

mimořádná okamžitá pomoc


Dávky státní sociální podpory

 

příspěvek na bydlení

 

rodičovský příspěvek

 

přídavek na dítě

porodné

pohřebné


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>