Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Pavla Radová

  Město Chodov leží mezi Karlovými Vary a Sokolovem, jeho kořeny sahají až do 12. století. Na území regionu Sokolovska patří k místům s nejstaršími historicky doloženými počátky. Do počátku 20. století vyrostl Chodov v ekonomické středisko průmyslové oblasti mezi Sokolovem a Karlovými Vary s bohatým společenským a kulturním životem.

  Současný Chodov čítá 14 500 obyvatel a rozkládá se na katastrální výměře 1426 ha. Je důležitou dopravní křižovatkou mezi uvedenými městy výše a zároveň poskytuje vzhledem k blízkosti řadu služeb okolním obcím (Božičany, Vřesová, Vintířov, Tatrovice, Mírová).

  Chodov je obcí II. typu s pověřeným obecním úřadem, právě z tohoto důvodu je řada služeb potřebných pro občany až v obci Sokolov, případně Karlovy Vary. Nezaměstnanost v obci je poměrně vysoká a v současné době se pohybuje mezi 11 - 12 procenty. Významným zaměstnavatelem občanů Chodova je Sokolovská uhelná a.s., řada obyvatel za prací dojíždí.

  Sociální vyloučení v obci

  V Chodově se mluví o několika lokalitách, jež vykazují znaky sociálního vyloučení. Jedná se zejména o prostorově vyloučenou lokalitu Železný Dvůr a Pod Železným dvorem. V této lokalitě, nalezneme malometrážní byty v celkovém počtu 77 v majetku města a žije zde necelých 200 obyvatel.

  Znaky související se sociálním vyloučení lze v Chodově také zaznamenat v sídlišti města, jež zahrnuje ulice ČSA, ČSM, Budovatelů a Obránců míru. Dále se jedná o malé lokality, tvořené jedním či dvěma domy v ulici Hrnčířská a objekt zvaný Daliborka, jež se nachází uvnitř města. Obyvatelé těchto lokalit se potýkají se srovnatelnými problémy jako sociálně vyloučení v jiných městech. Jedná se především o dlouhodobou nezaměstnanost a vysokou míru zadlužení. V Chodově také zaznamenáváme značný problém spojený se závislostním chováním a to jak na nealkoholových drogách tak se závislostní spojenou s výherními automaty. I tato skutečnost následně významně ovlivňuje dění a kriminalitu ve městě.

  Spolupráce s městem

  Agentura a město Chodov začali spolupracovat v červenci 2014 a zakotvili v memorandu o spolupráci oblasti, kterých se spolupráce bude nadále týkat. Aktuálně je ustanovena platforma lokálního partnerství, jejíž činnost je strukturována do 4 pracovních skupin. Ty se zaměřují na oblasti bezpečnosti a sociálně patologických jevů, bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních služeb a volného času. Nyní je tato spolupráce na samém počátku, ale již nyní je patrné, že vzájemná spolupráce se bude zaměřovat na posílení sociálních služeb ve městě, provázání spolupráce jednotlivých subjektů zejména v souvislosti se zneužíváním návykových látek a v oblasti péče o děti a rodinu. V oblasti vzdělávání dojde k úzkému propojení činnosti neziskových organizací a škol a vytvoření jednotného podpůrného systému pro žáky z vyloučeného prostředí. Podobně dojde k systematizaci podpory dětí v předškolním věku. Vzhledem k uvedenému problému s nezaměstnaností ve městě i v prostředí sociálně vyloučených lokalit bude věnována veliká pozornost tvorbě nových pracovních míst s podporou nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti i strukturálních fondů.

  Číst dále ...

 


Inspirace


//]]>