Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Asistent pro jednání s policií a dalšími úřady

Tisk E-mail


Tato původně specializovaná metoda terénní sociální práce se postupně stala jednou ze standardních sociálních služeb. Je zaměřena zejména na prevenci kriminality a pomoc obětem a svědkům protiprávního jednání v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti pomáhají těmto osobám při uplatnění jejich práv a následném řešení jejich situace. Trvale se pohybují přímo v lokalitě, monitorují situaci obyvatel zde žijících, všímají si problémů, komunikují s lidmi a nabízí poradenství a pomoc. Usilují o navázání důvěry a kontaktu obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR, oficiálními úřady a dalšími institucemi. Policisté jsou díky fungování asistentů schopni lépe se orientovat v dané lokalitě, získávají možnost navázání kontaktů „zevnitř“ komunity. Dlouhodobé fungování mechanizmu významně napomáhá při stabilizaci bezpečnostní situace v daném regionu.

Poskytování této služby musí odpovídat všem podmínkám daným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejících předpisů (zejm. vyhláška č. 505/2006 ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, včetně Standardů kvality sociálních služeb v ní obsažených).

Podrobný popis obsahující výčet všech úkonů, které může vykonávat asistent pro jednání s policií a dalšími úřady včetně návodu, jak tuto službu ve vaší obci zavést a jak ji financovat se dočtete v Metodice činnosti asistentů pro jednání s policií a dalšími úřady (MVČR), kterou vydalo ministerstvo vnitra.

Příklad

Služba asistenta pro jednání s policií a dalšími úřady je v současnosti využívána například v těchto městech:

- Plzeň (Člověk v tísni, o. p. s.)
- Přerov (Člověk v tísni, o. p. s.)
- Karviná (Sociální služby Karviná)
- Brno (DROM Brno)
- Cheb (Městský úřad Cheb)
- Ostrava (Vzájemné soužití Ostrava) 

Zdroje financování

Asistent pro jednání s policií a dalšími úřady může být financován jako sociální služba – z dotace MPSV pro poskytování sociálních služeb.

Petr Hubková

expertka pro oblast bezpečnosti
tel.: 234 062 422
e-mail: hubkova.petra@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Community policing


Tímto termínem je označováno moderní pojetí práce policie jako služby veřejnosti. Tento přístup předpokládá, že zodpovědnost za zachování bezpečnosti v lokalitě neleží jen na policii, ale také na aktivním přístupu veřejnosti a jejích zástupců (samosprávy, nevládních organizací atd.). Důraz je kladen také na znalost lokality, obyvatel a jejich problémů. Ta následně umožňuje řešení daných problémů, jejich předjímání a předcházení. Mezi důležité prvky tohoto přístupu patří přidělování stejných policistů k určitým místům a jejich vzájemná známost s obyvateli tohoto místa (aby občan osobně znal svého policistu), nebo pravidelné informování veřejnosti o bezpečnostní situaci a reflektování potřeb a očekávání občanů získávaných z pravidelných průzkumů.


Aktuality


//]]>